Top Left Olmuksa   Sabac?International Paper Top Right
Left Line

 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
OLMUKSA International Paper Sabancı Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymakta olup, ilkeler doğrultusunda uygulama yapılmaktadır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi
Şirketimizde, Genel Kurul toplantılarının yapılması, pay sahipliği haklarının kullanılması, başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, Şirketin konu ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde temsil edilmesi ve pay sahiplerinin hisse senetleri, sermaye artırımı ve temettü dağıtımı konularındaki sorularının cevaplanması amacıyla pay sahipleri ile ilgili bir birim kurulmuştur. Bu birim, sermaye piyasası düzenlemelerinin takibi ile pay sahipleriyle ilişkilerin sağlanması doğrultusunda, sermaye artışlarından pay sahiplerine ilişkin kayıtların tutulmasına kadar, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve pay sahiplerinin bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapar. Sermaye artışı, genel kurul ve faaliyet raporunun hazırlık çalışmaları birimin yürüttüğü faaliyetlerdir. Söz konusu birimin çalışanları ve çalışanlarla ilgili iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir.Dönem içerisinde e-posta ve telefonla birime yapılan tüm sorular yanıtlanmıştır.

Pay Sahipleriyle İlişkiler Birim Yöneticisinin;
Adı Soyadı: Reyhan Altınay
e-mail: reyhan.altinay@ipaper.com
Tel: (212) 385 86 00
Fax: (212) 280 89 71
Adres: Sabancı Center Kule II Kat 13,34330, 4.LEVENT/İSTANBUL


3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Mevzuat gereği yapılan özel durum açıklamaları ve periyodik mali tablolar Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla kamuya bildirilmektedir. Bunun dışında pay sahiplerinin telefon ile yaptıkları başvurulara istinaden, kendilerine bilgiler verilmektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketimizin internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” bölümünde ayrı bir link olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.
Şirket esas sözleşmesinde özel denetçi atanması bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2012 yılında pay sahiplerinden bu konuda bir talep alınmamıştır.4. Genel Kurul Bilgileri
Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Söz konusu ilanlar Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirketin internet sitesinde, ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yapılmaktadır.
Dönem içinde 23/05/2012 tarihinde Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmıştır. Yapılan olağan Genel Kurulda toplantı nisabı %88.07 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantı tarihi hakkında nama yazılı ortaklara mektup gönderilmiş, 26 Nisan’da İMKB’ye bildirimde bulunulmuş, aynı gün şirketin internet sitesinde duyurulmuş, 27 Nisan’da Ticaret Sicil Gazetesinde ve 2 farklı gazetede ilan edilmiştir, Gündem maddeleri müzakere edilmiş maddeler oybirliği ile kabul edilmiştir. Genel Kurul esnasında pay sahipleri soru sorma hakkını kullanmışlar ve sorulara cevap verilmiştir. Gündem maddeleri dışında bir öneri verilmemiştir. Genel Kurul toplantılarımız şirket merkezinde yapılmakta olup, tüm pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek özelliktedir.
Bölünme, önemli tutarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Esas Sözleşme’ye hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun iradesini temsil ettiğinden dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir. Genel kurul tutanakları Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. 2008 yılı Nisan ayından itibaren de Şirket’in www.olmuksa.com.tr adresindeki internet sitesinden yayınlanmaya başlamıştır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Esas sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.
Esas sözleşmemizde birikimli oy kullanımına yönelik bir düzenleme yapılmamıştır. Mevcut ortaklık yüzdelerinde ve ortaklık yapısında birikimli oy hakkı tanınmasının şirketin uyumlu yönetim yapısını bozacağı düşüncesiyle böyle bir düzenlemeye geçilmemiştir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Şirketimizin kar payı dağıtım politikası ortaklara dağıtılabilir karın en az %50’si oranında nakit kar payı dağıtmaktır. Bu politika ulusal ve global ekonomik şartlara, gündemdeki projelere ve fonların durumuna göre İdare Meclisi tarafından her yıl gözden geçirilir.

7. Payların Devri
Şirketimizde ortak bir yönetim söz konusudur. Ortaklar arasından payların devrinin nasıl yapılacağı Esas Sözleşmenin 33 numaralı maddesinde düzenlenmiştir. Diğer yatırımcıların paylarının devrinde sınırlandırma bulunmamaktadır.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Amaç:
Şirket yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin değerini artırırken, potansiyel yatırımcılar için de hisselerini cazip bir yatırım aracı haline getirmektir. Olmuksa International Paper-Sabancı Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’nin yönetimi, bu amaçla stratejik planları uygulayıp, sonuçlarını genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri, yatırımcılar ve sermaye piyasası uzmanları (birlikte sermaye piyasası katılımcıları) ile eşit bir biçimde paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir. Şirketin bilgilendirme politikası Sermaya Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulur.
Bilgilendirme Politikası, tüm Şirket çalışanlarını ve danışmanlarını kapsar.
Yetki ve Sorumluluk:
Şirketimizin bilgilendirme politikası Kurumsal Yönetim İlkelkeri çerçevesinde Yönetim Kurulunca onaylanmıştır. Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.
Şirket Genel Müdürü ve Finansman Direktörü SPK ve İMKB’ye yapılan açıklamalardan sorumludur.
Sorumlu olan kişilerin isimleri ve görevleri İMKB’ye yazılı olarak bildirilmiştir.

Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
-Periyodik olarak IMKB’ye gönderilen mali tablo ve dipnotlar, bağımsız denetçi raporu ve beyanlar
-Yıllık faaliyet raporları
-Şirket internet sitesi
-Özel durum açıklamaları
-Ticaret sicil gazetesi ve günlük gazeteler ile yapılan ilan ve duyurular
-Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri

Mali Tabloların Kamuya Açıklanması
Şirketimiz, bağımsız dış denetimden geçmiş 6 ve 12 aylık ile bağımsız dış denetimden geçmesi zorunlu olmayan 3 ve 9 aylık finansal tablo ve dipnotlarını, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden kamuya açıklamaktadır
Faaliyet Raporunun Kamuya Açıklanması
Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve finansal tablolarla birlikte kamuoyuna açıklanır Web Sitemiz (www.olmuksa.com.tr) vasıtasıyla kamuya açıklanır.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler
İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket ile ilişkili içsel bilgilere düzenli erişen ve Şirket’in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
İçsel Bilgilerin Gizliliğinin Korunması
İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi Pay sahipleriyle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanır ve MKK üzerinde de güncelliği sağlanır.
Şirketimiz Bilgilendirme Politikası internet vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları
2012 yılında SPK düzenlemeleri uyarınca 17 adet özel durum açıklaması yapılmış ve İMKB’de yayınlanmıştır. Yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve İMKB’den herhangi bir ek açıklama istenmemiştir.
Şirketimiz hisseleri yurtdışı Borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet sitesi bulunmaktadır. Sitenin adresi: www.olmuksa.com.tr’dir. Bu adres aynı zamanda şirketin antetli kağıtlarında da yer almaktadır.
Sözkonusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmiştir.
Şirket Faaliyet Raporumuz basılı olarak temin edilebileceği gibi, ayrıca internet sitesinden de ulaşılarak incelenebilir durumdadır.
İnternet sitesinde ayrıca ticaret sicili bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi, özel durum açıklamaları, genel kurul toplantılarının gündemleri, toplantı tutanakları yer almaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkeler, II. bölüm madde 1.11.5’te sayılan bilgilere internet sitesinde yer verilmiştir.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/ Sahiplerinin Açıklanması
Şirketimiz ortakları arasında gerçek kişi nihai hakim pay sahibi/sahipleri yoktur.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
İçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler listesi faaliyet raporunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler başlığında yer almaktadır ve faaliyet raporu ile birlikte kamuya duyurulmuştur.
Bu bilgilerin şirket dışı kişi/kurumlarla paylaşılmaması konusu tüm çalışanlarımıza yazılı olarak tebliğ edilmiştir. Bu konuda ayrıca OLMUKSA çalışanları ile gizlilik anlaşmaları yapılmıştır. Yayınlanmış ve Yönetim Kurulu onayından geçmiş etik kurallar çerçevesinde hareket edilmektedir.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Çalışanlar: OLMUKSA’da tüm çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim desteklenir. OLMUKSA’da çalışanların bilgilerini paylaşabilmeleri için uygun yazılı, sözlü ve elektronik platformlar oluşturulmuştur.
İletişim kanalları şunlardır; Üst Yönetim toplantıları, departman toplantıları, paylaşım toplantıları, bilgisayar ortamı, duyuru panoları, çalışan memnuniyeti anketi, personel el kitabı, şirket bülteni, açık kapı politikası vb.

Müşteriler: Müşterilerin istediği ürün ve hizmet ile ilgili bilgiler (teklif, numune, kalite raporu, vb.) kendilerine gönderilmektedir. Herhangi bir ürün ve hizmet ile ilgili uygunsuzluk durumunda ise ISO 9001 mantığı ve ilgili prosedürler çerçevesinde gerekli geri bildirimde bulunulmaktadır. Ayrıca internet sitesi üzerinden geri bildirim verilebilecek sayfa oluşturulmuştur.

Tedarikçiler: Herhangi bir mal veya hizmeti satın alırken, satın almalarla ilgili taleplerimiz ve yasal mevzuata uygunluk (SGK, vergi, iş güvenliği) tedarikçi ile paylaşılarak satın alma faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Tüm düzenli alımlar için tedarikçiler ile toplantılar yapılarak Olmuksa politika ve prosedürleri hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve bu konuları içeren senelik anlaşmalar yapılmaktadır. Bu anlaşmalar hem Olmuksa hem de tedarikçinin haklarını koruyacak şekilde düzenlenir.

Ayrıca uygunsuzluk (teslim şekli, kalite, termin, v.b.) durumlarında ISO 9001 kapsamındaki prosedürlerimiz devreye girmektedir. Seçilen onaylı tedarikçiler “Onaylı Tedarikçi Listesi” ne bağlı olarak değerlendirmeye tabi tutulmakta olup periyodik olarak denetlenmektedir.
Yönetim kurulu üyelerine hiçbir ücret ödenmemektedir.2012 yılı içinde şirket hiçbir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamış; şartlarını iyileştirmemiş; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Çalışanlar ile ilgili olarak; gerek öneri sistemi, gerek paylaşım toplantıları ve çalışan memnuniyeti anketi ile toplanan bilgiler, Şirket İcra Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.
Müşteriler ile ilgili olarak; Müşteri memnuniyeti anketi ve sahadan alınan bilgiler Şirket İcra Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.
Tedarikçiler ile ilgili mal ve hizmet alımı prosedürü bağlamında yapılan onaylı tedarikçi değerlendirmeleri ve sahadan alınan görüşler Şirket İcra Kurulu toplantılarında değerlendirilmektedir.


15. İnsan Kaynakları Politikası
Şirket misyonumuza bağlı olarak İnsan Kaynakları, Kalite, Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği Politikaları oluşturulmuş ve tüm çalışanlarla paylaşılmıştır. Şirketimizin ilke, inanç ve değerleri belirlenmiş ve tüm çalışanlarımızla paylaşılmıştır.
Çalışanlarla iletişimde “Açık Kapı Politikası” uygulanmakta, ayrıca temsilciler kullanılmamaktadır.
Bu politika çerçevesinde her çalışanımıza, Genel Müdür dahil görüşebilme olanağı tanınmış ve bu bir kurum kültürü olarak belirlenmiştir. Bugüne kadar çalışanlarımızdan ayırımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
Operasyon çalışanları ve Ofis çalışanları adı altında 2 grup çalışan mevcuttur. Tüm çalışanlarımız aylık ücretli olarak çalışmaktadır.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler
Satış ekipleri periyodik olarak müşteri ziyaretleri yapmakta ve bu ziyaretlerin değerlendirmeleri bölgelerde gözden geçirilmektedir. Dönemsel olarak yapılan müşteri memnuniyeti anketi sonuçları doğrultusunda iyileştirme planları hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Periyodik olarak gerçekleştirilen Satış ve Pazarlama toplantılarında tüm satış ve pazarlama ekipleri bir araya gelerek müşteri ihtiyaç ve beklentilerini belirlemekte ve gerekli geliştirme planlarını hazırlamaktadır. Satış sonrası müşteride karşılaşılan problemlere yönelik faaliyetler “Müşteri ve Tedarikçi Şikayetleri Prosedürü” kapsamında değerlendirilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi kapsamında uygulanan bu prosedürde, müşteri ve tedarikçi memnuniyetine yönelik uygulamalar tanımlanmıştır.

17. Sosyal Sorumluluk ve Etik Kurallar
Olmuksa Sosyal Sorumluluk çalışmaları “Olmuksa Gönüllü Organizasyonu” tarafından yürütülmektedir. Genel Müdür’e bağlı olarak İnsan Kaynakları koordinasyonunda çalışan organizasyon toplumsal farkındalıkları arttırmak ve sosyal sorumluluk bilinçlerini geliştirmek amacıyla farklı projeler gerçekleştirmektedir.
Etik kurallar Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş, karara bağlanmış ve tüm çalışanlara duyurulmuştur. Tüm çalışanlar etik kurallar ile ilgili bildirgeyi imzalamıştır ve ayrıca her sene bu konuda eğitimden geçmektedir.
Bilgilendirme politikası çerçevesinde etik kurallara şirketimiz internet sitesinde yer verilmiştir.

Olmuksa’nın Çevre Sağlık ve İş güvenliği Politikası:
Ana stratejilerimizin en temel parçası; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında üretmek, doğal kaynakları akıllıca kullanmak ve çevre koruma ile ilgili performansımızı sürekli iyileştirmektir.

Bu temel noktadan yola çıkarak bütün arzumuz ve taahhüdümüz iş kazalarının ve olası olumsuz çevresel etkilerimizin temel sebeplerini, bunlara neden olan davranışları ve koşulları sürekli iyileştirmektir.
Bizler kağıt ve kutu fabrikalarımızdaki tüm üretim süreçlerimizde bu hedeflere ulaşmak amacıyla aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz:

İş sağlığı ve güvenliği ve çevrenin korunması ile ilgili tüm kanunlara, yönetmeliklere, müşterilerimizin bu konulardaki beklentilerine ve şirketimizin kabul ettiği diğer hükümlere uygun olarak, sürekli gelişim prensibi ile, faaliyetlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya en aza indirmek.
Beraber çalıştığımız herkes için sağlık kayıplarını önleyerek, kazasız ve temiz bir çalışma ortamı yaratmak amacıyla; risklerimizi ve çevresel etkilerimizi tespit ederek, kabul edilebilir seviyeye düşürmek.
Atıklarımızı azaltıp, doğal kaynakların korunmasına katkıda bulunmak için geri kazanımı sağlamak ve uygun prosedürleri izleyerek malzeme, enerji ve su tüketimini en aza indirgemek.
Güvenli ve çevreye duyarlı bir üretim için mümkün olan en iyi teknolojileri kullanmak.
Tüm çalışanların çevre ve güvenlik sorumluluklarının bilincine varmalarını ve bunun gereğini sözleşmelerinin bir parçası olarak yerine getirmelerini sağlamak.
Müşteriler, yasal kurumlar ve toplum ile bu prensipler dahilinde işbirliği içinde bulunmak, tüm malzeme ve hizmet tedarikçilerimize politikamızın gereklerini bildirmek ve bu konularda kendilerini geliştirmeleri için yardım etmek.

Şirketimiz ISO9001 Kalite, ISO 14001 Çevre, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir. Ayrıca, Gebze, Adana ve Bursa fabrikalarımız BRC-IOP Gıda Ambalajı Yönetimi belgesine sahipken, Çorum tesisimiz sektördeki tek ISO/TS: 16949 Teknik Yönetim belgesine sahip fabrikadır. Edirne kağıt tesisimiz de FSC Coc Orman Yönetim Konseyi Koruma Zinciri sertifikası almaya hak kazanmıştır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu Üyeleri:


Mehmet Pekarun
Başkan İcracı olmayan

John Jonathan Edward Ernst (*)
Başkan Yardımcısı İcracı olmayan

Atıl Saryal
Üye İcracı olmayan bağımsız

Metin Ünlü
Üye İcracı olmayan bağımsız

Seyfettin Ata Köseoğlu
Üye İcracı olmayan

Vincent Bonnot
Üye İcracı olmayan

(*) 01 Ağustos 2012 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlık Yardımcısı ve Üyelik görevinden istifaen ayrılan Greg C. Gibson yerine John Jonathan Edward Ernst artan sürece vazife görmek üzere atanmıştır.
Yönetim Kurulunda 2 adet bağımsız üye bulunmaktadır
Yönetim Kurulu bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları EK:1’de yer almaktadır.
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396’ncı maddeleri iş ve işlemler yapmaları konusunda Genel Kurul tarafından serbest bırakılmıştır.


19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyelerinin nitelikleri Kurumsal Yönetim İlkeleri 4. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. Maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup, bu konu hakkında Esas Sözleşmede hüküm bulunmamaktadır.

20. Şirketin Vizyon ve Misyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin vizyon ve misyonu belirlenmiş olup faaliyet raporları ile kamuya açıklanmaktadır.
Vizyonumuz:
İnovatif çözümlerle hayalleri gerçeğe dönüştüren, yeni pazarlar geliştirerek ve sürekli memnuniyet sağlayarak en çok tercih edilen şirket olmaktır.


Misyonumuz:
“Müşterilerimiz tarafından; rekabet üstünlüğü sağlayarak, güvenli ve sürekli hizmet ile performansı yüksek ürünleri zamanında teslim eden ve devamlı gelişme gösteren bir iş ortağı olarak,
Hissedarlarımız tarafından; ekonomi ve pazarda oluşan değişimler paralelinde, yarattığı fonlarla kendini sürekli yenileyen ve performansını geliştiren, kabul edilebilir ölçüde kar payı dağıtan, yükümlülüklerinin bilincinde ve sektöründe lider,
Çalışanlarımız tarafından; kişilere değer veren, performansa ve beklentilere duyarlı, bireysel yeteneklerin ve takım çalışmasının özendirildiği, açık, adaletli, güvenilen ve iyi işleyen, bir şirket olarak algılanmak istiyoruz.
Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş ve onaylanmış stratejiler bağlamında 3 yıllık bütçe planları hazırlanmaktadır. Her çeyrek dönem sonuçları ile ilgili olarak bütçe-fiili ve geçmiş dönem karşılaştırma analizleri yapılarak Yönetim Kurulu üyelerine de raporlanmaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
İç Kontrol Sistemi ve Risk Yönetimi, Şirket Yönetiminin tasarrufundadır. Yönetime bu hususlarda güvence ve danışmanlık hizmetleri vermek amacıyla faaliyette bulunan İç Denetim Departmanı, Denetim Komitesi’ne doğrudan raporlamaktadır.
Yapılan İç Denetim faaliyetleri neticesinde, denetlenen birim yönetimi, şirketin hedeflerine ulaşması açısından oluşabilecek riskleri ve bu riskleri kontrol altına almaya yönelik kurulan iç kontrol sistemini değerlendirmekte; değerlendirme sonuçlarını ve varsa riskleri azaltmaya yönelik aksiyon planlarını, Genel Müdür ve Denetim Komitesine sunulmak üzere, denetim raporlarında paylaşmaktadır. İç Denetim Departmanı, risk esaslı yapmış olduğu denetim planı çerçevesinde, şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemini, aşağıdaki amaçlara ulaşacak şekilde düzenli olarak gözden geçirmekte, Denetim Komitesi ve Şirket Üst Yönetimi’ne raporlamaktadır:
Yasal düzenlemelere, sözleşmelere ve şirket süreçlerine uyulması
Hata ve usulsüzlüklerin önlenmesi
Etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması
Varlıkların korunması
Operasyonların etkinliği ve verimliliği
Finansal ve operasyonel bilginin doğruluğu ve bütünlüğü
Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulması
Etik değerlere uyulması
Risk yönetiminde etkinliğin sağlanması

Risk yönetimi faaliyetleri kapsamında Risk Yönetim Grup Müdürlüğü de ayrıca yönetim tarafından belirlenmiş politika, standart ve prosedürler çerçevesinde şirketin ve fonksiyonların şirket hedeflerine ulaşmada fırsat ve tehdit oluşturan etkenleri tanımlayarak bunlar karşısında alınacak önlemleri belirlemek ve raporlamak için üst yönetimin katıldığı risk analizleri yapmaktadır. Yönetimin tam desteği ve sorumluluğu ve şirket çalışanlarının aktif katılımı ve sorumluluğu prensipleri içerisinde periyodik olarak hem risk yönetim altyapısının geliştirilmesi hem de risk analizlerinin etkinliğinin arttırılması için Risk Yönetim Grup Müdürlüğü periyodik gözden geçirmeler ve toplantılar yapmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri Esas Sözleşmede belirlenmiştir. Yöneticilerin yetki ve sorumlulukları Esas Sözleşmede yer almamakla birlikte Yönetim Kurulu üyelerinin Yöneticilere verdikleri yetkiler imza sirkülerinde tanımlanmıştır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Şirket Yönetim Kurulu 2012 yılı içinde 4 adet yüzyüze 26 adet Türk Ticaret Kanunu ve esas sözleşme hükümleri paralelinde yazılı onay alınmak sureti ile toplam 30 toplantı yapmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Toplantılarının gündemi Şirket Yönetim Kurulu Başkanının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile görüşmesi sonucu oluşturulmaktadır.
Tespit edilen gündem ve gündemde yer alan konuların içerikleri yönetim kurulu üyelerine gerekli inceleme ve çalışmaları yapmalarını teminen Genel Müdür tarafından gönderilmektedir.
SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4. Maddesinde yer alan konular karara bağlanırken yönetim kurulu toplantılarına mazereti olmayan üyelerin fiili katılımı sağlanmıştır. Bu konularda Yönetim Kurulu Üyelerinin soruları olmadığı için zapta geçirilmemiştir. Yönetim Kurulu Üyelerine söz konusu kararlarla ilgili ağırlıklı oy hakkı ve/veya veto hakkı tanınmamıştır.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri, dönem içinde şirket ile işlem yapmamış ve aynı faaliyet konularında rekabet edecek girişimlerde bulunmamıştır.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Şirketin Yönetim Kurulu komitesi ve denetim komitesi üyeleri bağımsız üyelerden seçilmiştir.
Yönetim Kurulu’nun bağımsız üyeleri birden fazla komitede yer alabilmektedir.
Dönem içerisinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi üyeleri icrada görevli olmayan iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşmaktadır. Şirket Risk Gurup Müdürü, Finansman Direktörü ve İnsan Kaynakları Müdürü kendi görevleri ile ilgili konularda Kurumsal Yönetim Komitesinin rapörtörlüğünü yönetir. Kurumsal Yönetim Komitesi Ücretlendirme Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevlerini de yürütmektedir.
Denetimden sorumlu komite 2012 yılında beş defa toplanmıştır. Komitelerin yapmış olduğu çalışmalarda hiçbir çıkar çatışması oluşmamıştır.

Kurumsal Yönetimden Sorumlu komite Üyeleri:
Metin Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi
Atıl Saryal, Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:
Atıl Saryal, Yönetim Kurulu Üyesi
Metin Ünlü, Yönetim Kurulu Üyesi

26.Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketimizin hedefleri her yıl hazırlanan şirket bütçesinde yer almaktadır. Bütçe, orta ve uzun vadeli stratejik çalışmalar, şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Düzenli olarak yapılan Yönetim Kurulu toplantılarında şirket faaliyetleri bir önceki dönemle ve bütçe hedefleriyle karşılaştırılmakta ve gerekli görülüyorsa bütçe hedefleri revize edilmekte, şirketin verimli ve etkin çalışması için alınması gereken önlemler karara bağlanmaktadır.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücretler genel kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulmuştur. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.2012 yılı içinde şirket hiçbir yönetim kurulu üyesine borç vermemiş; kredi kullandırmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış veya lehine kefaletler gibi teminatlar vermemiştir.
Şirket ücretlendirme politikası şirketin internet sitesinde yer almaktadır.

 

 

 

 


Faaliyet Raporları
Şirket Bilgileri
Bilgilendirme Politikası
Ücretlendirme Politikası
Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Kaydileştirilmeyen Hisse Senetlerinin Sahipleri Hakları
Esas Sözleşme
Ortaklık Yapısı
Yönetim Kurulu Üyeleri
İmtiyazlı Paylar
Özel durum açıklamaları için lütfen tıklayınız.
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
Genel Kurul Toplantı Gündemi

Genel kurul toplantılarına ilişkin toplantı tutanakları ve hazirun cetvelleri
Periyodik mali tablo ve bağımsız denetim raporları
Right Line
Bottom Left Bottom Right
Designed and Produced by Crema